La reducció de riscos en l’àmbit dels clubs socials de cànnabis (2/2)

D’alguna manera, podríem llançar la hipòtesi que a Espanya s’està produint un experiment sociosanitari a gran escala pel que fa al consum de cànnabis. El fet que hi hagi més de 1.200 Clubs Socials de Cànnabis (CSC) a tot el territori, que dispensen cànnabis i derivats a centenars de milers de persones, així ho acredita. A causa de la manca de regulació especifica de l’activitat dels CSC, una de les debilitats d’aquest gran experiment social és que gairebé no hi ha dades que permetin monitorar i millorar el seguiment del que està passant. A continuació, fem un repàs d’alguns dels pocs estudis i publicacions que s’han fet sobre els CSC sota el prisma de la reducció de riscos.

Els Clubs Socials de Cànnabis són laboratoris on es poden recollir dades molt interessants que servirien per assajar multitud de programes de prevenció i de reducció de riscos que impliquen les persones consumidores i els professionals de l’àmbit de les drogues i la salut. Des de l’àmbit de la recerca científica s’han publicat molt pocs estudis en aquesta direcció i en aquest text en farem un resum dels més destacats.

El primer estudi, publicat el 2019, a la revista Journal of Drug Issues, porta per títol “Usos i hàbits dels protagonistes de la història: els clubs socials del cànnabis a Barcelona”* i es va fer a partir d’entrevistes a 155 membres de CSC de la província de Barcelona.

* Parés-Franquero, Ò., Jubert-Cortiella, X., Olivares-Gálvez, S., Díaz-Castellano, A., Jiménez-Garrido, D. F., & Bouso, J. C. (2019). Use and Habits of the Protagonists of the Story: Cannabis Social Clubs in Barcelona. Journal of Drug Issues, 49(4), 607–624. https://doi.org/10.1177/0022042619852780

RdRcannabis - Journal of drug issues

Sobre els patrons de consum

Un dels arguments habituals en el debat sobre la regulació del cànnabis és si facilitar-ne l’accés comporta necessàriament un augment del consum. Segons els resultats d’aquest estudi, només el 18,07% de la mostra va informar d’un augment en el consum després de convertir-se en membre del CSC, mentre que el 13,55% va declarar que aquest augment en el consum va arribar a un punt màxim i després va disminuir. Això vol dir que només el 4,52% dels participants van informar que el seu consum de cànnabis havia continuat augmentant des que es van incorporar al club. De la mostra, gairebé la meitat (47,66%) va respondre que continuava consumint la mateixa quantitat que abans de ser-ne membre, i gairebé el 25% de la mostra va informar d’un consum intermitent de cànnabis. Això és congruent amb les dades que mostren que només el 68,39% de la mostra de membres del CSC consumien cànnabis diàriament.

És a dir, tot i les limitacions d’aquest estudi, es podria considerar que en la immensa majoria dels entrevistats el consum no va augmentar pel fet d’accedir al cànnabis a través d’un CSC. Tot i que aquesta conclusió no permet afirmar rotundament que els CSC no promouen el consum de cànnabis. Per complementar aquesta mirada a peu de CSC, és interessant fer un incís i analitzar amb una mirada macro què va passar a la societat catalana que va ser l’epicentre del sorgiment dels CSC, passant d’un sol CSC el 2006, a 150 el 2010 i, a més de 300, cap el 2015.

RdRcannabis - Consum cannabis societat catalana

Com es pot comprovar, del 2007 al 2015, quan va fer eclosió el model de CSC (passant de 2 CSC a més de 350, a Catalunya) les prevalences de consum de cànnabis a la societat catalana no van variar significativament.

Formes de consum

Com ja hem tractat a d’altres entrades del blog RdRCannabis degut a la història i tradició particular del nostre context, molt relacionada amb la cultura del haixix, la majoria de persones que consumeixen cànnabis ho fa fumant-lo barrejat amb tabac. Així ho va corroborar aquest estudi on 100 de les 155 persones entrevistades va afirmar que habitualment utilitzava aquest forma de consum. Només 14 persones van assegurar que consumien cànnabis en combustió i, només 7, deien tenir la vaporització com a forma de consum habitual.

Fonts per obtenir cànnabis després d’unir-se a un CSC

L’estudi que estem analitzant va preguntar els entrevistats d’on obtenien el cànnabis abans de ser socis del CSC i, si en el lloc de compra, podien accedir a d’altres substàncies. Un 37% de la mostra deia que abans de ser soci comprava principalment en espais públics i un 47% ho feia a casa del traficant. Aquests percentatges van disminuir dràsticament un cop van formar part del CSC (2% compra en l’espai públic i un 6,5% a casa del camell). Pel que fa al potencial accés a d’altres substàncies en el lloc on havien obtingut cànnabis abans d’incorporar-se a un CSC, el 34,19% hi podia obtenir èxtasi, el 32,90% hi obtenia amfetamines, el 38,06% tenia accés a la cocaïna, el 27,10% accedia a l’LSD, l’11,61% va dir que també podia obtenir opiacis i, el 9,68% dels usuaris, va triar la resposta “altres”.

Espais de consum dels membres de CSC

Un dels riscos per a les persones consumidores és el risc legal. Exactament, la mateixa situació que vivia fa 30 anys qui consumia drogues i, justament, un dels aspectes que es va intentar corregir amb la creació de les sales de consum higiènic de drogues. És per això que els CSC poden ser vistos com a espais de seguretat per les persones consumidores i representen una alternativa al consum a la via pública. Aquesta realitat pot representar una disminució de les sancions per consum a les quals estan sobreexposades persones de certs grups més vulnerables.

De fet, segons els resultats de l’estudi, els llocs més utilitzats (“normalment”) per al consum són els llocs privats i els CSC (un 78% i un 67%, respectivament). Al voltant del 15% dels enquestats indica consumir cànnabis ocasionalment en un cotxe. Aquesta resposta obre la porta a dissenyar intervencions específiques pel que fa a disminuir els riscos associats al consum de cànnabis més conducció.

Problemes legals derivats del consum de cànnabis

Una de les preguntes que va fer l’equip investigador de l’estudi als participants fou la quantitat de multes per consum o tinença de cànnabis a la via pública que havien rebut abans i després de formar part del Club Social de Cànnabis.

Abans de ser socis, un 31% de la mostra (48 persones) havien rebut una multa (25 persones) o dues multes o més (23 persones). Un cop associades, només 17 persones havien rebut una sanció, 14 de les quals una multa i 3 persones dues multes o més.

Per tant, un cop analitzats els dos punts anteriors, podem entendre que el model de CSC pot ser un agent de protecció davant dels riscos legals associats al cànnabis.

Avaluació dels serveis de reducció de riscos dels CSC per part dels seus membres

Segons la mostra, els principals avantatges d’unir-se a un CSC són que aquests “ofereixen més informació sobre la qualitat del producte i els riscos del consum de cànnabis” així com “la protecció, seguretat i tranquil·litat que ofereix el CSC”.

Prop de la meitat de les persones entrevistades (48,38%) van indicar que el CSC els havia “proporcionat recursos per reduir els seus patrons habituals de consum”, com ara avaluacions diàries o mensuals del consum de cànnabis. El 100% dels entrevistats va dir que aquest era un aspecte positiu i, en fer-los una pregunta oberta sobre “Què ha significat per a tu l’avaluació contínua dels patrons de consum?”, van respondre:

 • “Em van dir quant consumia al mes i això em va fer més conscient del meu consum”,
 • “Saber més sobre el meu consum m’ajuda a controlar-ho millor”,
 • “Reduir el consum fins que no se’n consumeixi més, ja que actualment soc un activista que creu en el moviment”,
 • “Va millorar la gestió del meu consum”.

Per al 30,86% dels entrevistats, avaluar el seu consum de manera periòdica els va ajudar a reduir-ne el consum. El 27,74% van participar en tallers sobre l’ús responsable, organitzats pels CSC.

Més de la meitat de la mostra (58%) va valorar de forma molt positiva la disponibilitat d’informació creïble i objectiva sobre els riscos del consum de cànnabis. Un 57% d’aquests estava molt d’acord amb l’afirmació que “des que soc soci del CSC he reflexionat més sobre els riscos associats al consum i els potencials danys que se’n derivin”. Una proporció més gran, un 65% considerava que “l’autogestió del consum que ofereix el dispensari del CSC redueix els riscos associats al consum” i, una proporció semblant, va considerar que “el servei del dispensari m’ha ajudat a prevenir riscos per a la salut”. Per últim, un 61% afirmava que l’ús del dispensari havia incrementat les seves alternatives envers un consum més saludable.

A part d’abordar l’ús responsable, alguns CSC de la mostra també van organitzar tallers sobre altres temes rellevants. Només 28 dels entrevistats van declarar haver participat en un d’aquests tallers; el 93,18% va afirmar que havia “rebut la informació de qualitat que necessitaven”; el 93,18% va respondre que el taller va ajudar a “prevenir riscos per a la salut”; el 75,00% va opinar que “després de participar en el taller, hem adoptat alternatives d’ús més saludables” i, per al 90,91%, el taller “va ser satisfactori”.

Finalment, és interessant ressaltar els resultats de la pregunta que es va fer als participants: “Creus que estàs prou informat sobre el cànnabis?”. Un 82% de les respostes van indicar que se sentien “completament” o “adequadament informats”, el 17% va dir que “parcialment” i, només un 1%, va afirmar estar “mal informat”.

Algunes conclusions:

Segons les dades de l’estudi, cada cop tenim més pistes que qüestionen la idea que les alternatives al mercat il·lícit promouen el consum. De fet, com més s’estudia el model de CSC més clar es veu que aquest protegeix les persones consumidores i també la societat en el seu conjunt d’alguns dels efectes no desitjats de les polítiques basades en la prohibició.

Sobre la qüestió dels mètodes de consum de cànnabis en el context dels CSC cal aixecar una bandera i potencialment convertir als CSC en punta de llança pel que fa a l’educació i oferta d’alternatives al consum de més risc, que és el clàssic porro amb tabac i sense filtre. Al blog de Rdrcannabis trobareu diferents pistes per fer-ho.

Tot i que l’existència del coffee shops holandesos és coneguda arreu del món, no ho és tant un dels principals motius que van conduir a donar-los un encaix legal, l’any 1976. El que es coneix com la “política de tolerància” holandesa té una relació directa amb l’esforç per aconseguir una “separació de mercats”. De quins mercats? Doncs entre el de les anomenades “drogues dures” i el de les “drogues toves”, és a dir, separar la venta de cànnabis de la resta de drogues declarades il·lícites. El pragmatisme europeu va entendre que per protegir la seva joventut dels consums amb més danys era preferible facilitar l’accés a una substància amb menys riscos i dificultar l’accés a les més perilloses. A partir de l’estudi que hem repassat, podem observar com el model de CSC també ofereix aquesta separació de mercats que fa gairebé 50 anys els holandesos van impulsar per tal de protegir la salut de les persones consumidores.

El segon estudi que presentem porta per títol “Investigació qualitativa en clubs socials de cànnabis espanyols: ‘El moment en què entres per la porta, estàs minimitzant els riscos’”*. Aquesta recerca va ser realitzada per un equip d’investigadores de la República Txeca i publicada a l’International Journal of Drug Policy, el 2016.

* Belackova V, Tomkova A, Zabransky T. Qualitative research in Spanish cannabis social clubs: “The moment you enter the door, you are minimising the risks”. Int J Drug Policy. 2016 Aug; 34:49-57. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.04.009. Epub 2016 Apr 20. PMID: 27461986.

RdR - Spanish cannabis social clubs

La pregunta que volia respondre l’estudi era si els CSC poden reduir riscos, en concret, en quatre aspectes:

 1. Riscos respiratoris i altres riscos per a la salut
 2. Riscos per a la salut mental
 3. Risc de dependència
 4. Riscos socials

Per tal de recollir i analitzar la informació es van entrevistar 94 persones que van participar en un total de 14 grups focals al País Basc, Catalunya, les Illes Balears i Galícia.

Riscos respiratoris i altres riscos per a la salut

Segons l’estudi, els membres dels CSC són capaços d’avaluar la presència de contaminants o adulterants nocius del cànnabis i hi ha mecanismes de control a través dels quals es pot conèixer millor la qualitat del producte.

És a dir, els CSC no alleugen els riscos respiratoris derivats de fumar cànnabis però redueixen significativament els riscos per a la salut del consum de derivats del cànnabis que contenen contaminants, floridures o adulteracions desconegudes.

Riscos per a la salut mental

Els consumidors de cànnabis de l’estudi no van proporcionar informació específica sobre una reducció dels riscos per a la salut mental però el nivell d’informació sobre diferents tipus d’efectes juntament amb la disponibilitat de diferents varietats (poc habitual al mercat il·legal) els permetrien adaptar millor el seu consum de cànnabis a l’estat psíquic desitjat o a l’activitat diària.

Aquesta capacitat és un aspecte important per assolir un millor benestar mental.

Riscos socials

Els riscos penals i l’estigma es redueixen a mesura que els consumidors de cànnabis entren a l’entorn dels CSC. Aquest aspecte destaca el potencial paper que els CSC poden tenir com a estratègies de reducció de riscos/danys.

Els CSC ofereixen un entorn únic per a futures intervencions i propostes educatives. Aquests operen com a espais de cohesió social i la informació compartida entre consumidors de cànnabis pot tenir un efecte sinèrgic important, que s’aconsegueix mitjançant un control social informal.

En tercer lloc, presentem una comunicació curta escrita per l’Anna Obradors, publicada el 2021, a la revista International Journal of Drug Policy. Amb el títol de “Reducció de danys i clubs socials de cànnabis: explorant el seu vertader potencial”* es presenta el resultat d‘una enquesta en línia realitzada a 15 CSC que pertanyen a la CATFAC. D’aquesta mostra, 10 CSC tenien entre 50 i 200 membres i, 5 CSC, no més de 500.

*Obradors-Pineda, a., Bouso JC., Parés-Franquero Ò., Romaní O,. (2021). Harm reduction and cannabis social clubs: Exploring their true potential. International Journal of Drug Policy Volume 97, November 2021, 103358. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103358

RdRcannabis - International Journal of Drug Policy

L’enquesta administrada agrupava els serveis de reducció de danys en 3 categories:

Infromació:

 • 11 de 15 CSC oferien informació gràfica (cartells) sobre reducció de riscos
 • Un d’ells enviava mensualment als membres el seu historial de consum
 • 11 de 15 podien oferir als seus membres el seu historial de consum sota demanda

Serveis:

 • 12 de 15 oferien accés gratuït a aigua
 • Només 1 oferia filtres per al consum amb menys risc
 • 11 de 15 oferien accés gratuït a vaporitzadors i d’altres dispositius
 • 11 de 15 comptaven amb servei de custòdia del cànnabis per si els socis no volien emportar-se’l fora
 • Només 4 de 15 tenien coneixement d’on derivar a un membre amb un consum problemàtic
 • La meitat, 7 de 15, tenien una aliança amb organitzacions dedicades al cànnabis medicinal

Producte:

 • 10 de 15 mostraven informació sobre la qualitat del cànnabis del dispensari
 • 6 de 15 comptaven amb mètodes d’anàlisi propis de la qualitat del cànnabis del dispensari

A l’estudi s’hi poden trobar d’altres dades d’interès i unes interessants conclusions que van dibuixant com es pot extreure el màxim potencial dels CSC per a la reducció de riscos.

Un cop acabada la síntesis dels resultats d’aquests tres estudis podem pensar que el model de CSC és una opció molt interessant i privilegiada per tal de desenvolupar i establir mecanismes de reducció de riscos enfront el consum de cànnabis.

És justament en aquesta intersecció on s’erigeix el projecte RdRcannabis, una iniciativa sorgida de la Subdirecció General de Drogodependències que compta amb l’impuls de les persones que treballen o col·laboren en CSC de Catalunya. Un projecte que ofereix materials i recursos educatius fets a mida de les demandes del públic diana, i també formació a formadors (treballadors i representants de CSC). Rdrcannabis vol aprendre de les diferents realitats que coexisteixen dins l’ecosistema dels CSC.

Hi esteu totes convidades!

2022-07-25T11:48:33+00:00

Comenta